COVID-19 Brasil: Protocolo tratamento precoce: https://auditasus.com.br/destaques/covid19-braasil/covid19-brasil-protocolo-tratamento-precoce

COVID-19 Brasil: % da população da UF que vive em municípios sem casos confirmados.

   UF:     UF:     UF:     UF:     UF:     UF:  


COVID-19 Brasil: % da população da UF que vive em municípios sem casos confirmados.
datauf% pop. em mun. sem casos confirmados     pop. em mun. sem casos confirmados                                      
17/09/2020              AM0,00% 0 hab.
17/09/2020              Brasil0,05% 96.814 hab.
17/09/2020              CE0,00% 0 hab.
17/09/2020              MG0,21% 45.207 hab.
17/09/2020              PE0,00% 0 hab.
17/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
17/09/2020              SP0,00% 0 hab.
16/09/2020              AM0,00% 0 hab.
16/09/2020              Brasil0,05% 101.773 hab.
16/09/2020              CE0,00% 0 hab.
16/09/2020              MG0,21% 45.207 hab.
16/09/2020              PE0,00% 0 hab.
16/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
16/09/2020              SP0,00% 0 hab.
15/09/2020              AM0,00% 0 hab.
15/09/2020              Brasil0,05% 101.773 hab.
15/09/2020              CE0,00% 0 hab.
15/09/2020              MG0,21% 45.207 hab.
15/09/2020              PE0,00% 0 hab.
15/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
15/09/2020              SP0,00% 0 hab.
14/09/2020              AM0,00% 0 hab.
14/09/2020              Brasil0,05% 101.773 hab.
14/09/2020              CE0,00% 0 hab.
14/09/2020              MG0,21% 45.207 hab.
14/09/2020              PE0,00% 0 hab.
14/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
14/09/2020              SP0,00% 0 hab.
13/09/2020              AM0,00% 0 hab.
13/09/2020              Brasil0,05% 101.773 hab.
13/09/2020              CE0,00% 0 hab.
13/09/2020              MG0,21% 45.207 hab.
13/09/2020              PE0,00% 0 hab.
13/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
13/09/2020              SP0,00% 0 hab.
12/09/2020              AM0,00% 0 hab.
12/09/2020              Brasil0,05% 108.569 hab.
12/09/2020              CE0,00% 0 hab.
12/09/2020              MG0,25% 52.003 hab.
12/09/2020              PE0,00% 0 hab.
12/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
12/09/2020              SP0,00% 0 hab.
11/09/2020              AM0,00% 0 hab.
11/09/2020              Brasil0,05% 108.569 hab.
11/09/2020              CE0,00% 0 hab.
11/09/2020              MG0,25% 52.003 hab.
11/09/2020              PE0,00% 0 hab.
11/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
11/09/2020              SP0,00% 0 hab.
10/09/2020              AM0,00% 0 hab.
10/09/2020              Brasil0,06% 117.871 hab.
10/09/2020              CE0,00% 0 hab.
10/09/2020              MG0,25% 52.003 hab.
10/09/2020              PE0,00% 0 hab.
10/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
10/09/2020              SP0,00% 0 hab.
09/09/2020              AM0,00% 0 hab.
09/09/2020              Brasil0,06% 122.130 hab.
09/09/2020              CE0,00% 0 hab.
09/09/2020              MG0,27% 56.262 hab.
09/09/2020              PE0,00% 0 hab.
09/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
09/09/2020              SP0,00% 0 hab.
08/09/2020              AM0,00% 0 hab.
08/09/2020              Brasil0,06% 122.130 hab.
08/09/2020              CE0,00% 0 hab.
08/09/2020              MG0,27% 56.262 hab.
08/09/2020              PE0,00% 0 hab.
08/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
08/09/2020              SP0,00% 0 hab.
07/09/2020              AM0,00% 0 hab.
07/09/2020              Brasil0,06% 122.130 hab.
07/09/2020              CE0,00% 0 hab.
07/09/2020              MG0,27% 56.262 hab.
07/09/2020              PE0,00% 0 hab.
07/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
07/09/2020              SP0,00% 0 hab.
06/09/2020              AM0,00% 0 hab.
06/09/2020              Brasil0,06% 136.496 hab.
06/09/2020              CE0,00% 0 hab.
06/09/2020              MG0,27% 57.860 hab.
06/09/2020              PE0,00% 0 hab.
06/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
06/09/2020              SP0,00% 0 hab.
05/09/2020              AM0,00% 0 hab.
05/09/2020              Brasil0,06% 136.496 hab.
05/09/2020              CE0,00% 0 hab.
05/09/2020              MG0,27% 57.860 hab.
05/09/2020              PE0,00% 0 hab.
05/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
05/09/2020              SP0,00% 0 hab.
04/09/2020              AM0,00% 0 hab.
04/09/2020              Brasil0,07% 156.490 hab.
04/09/2020              CE0,00% 0 hab.
04/09/2020              MG0,27% 57.860 hab.
04/09/2020              PE0,00% 0 hab.
04/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
04/09/2020              SP0,00% 0 hab.
03/09/2020              AM0,00% 0 hab.
03/09/2020              Brasil0,08% 160.547 hab.
03/09/2020              CE0,00% 0 hab.
03/09/2020              MG0,27% 57.860 hab.
03/09/2020              PE0,00% 0 hab.
03/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
03/09/2020              SP0,00% 0 hab.
02/09/2020              AM0,00% 0 hab.
02/09/2020              Brasil0,08% 160.547 hab.
02/09/2020              CE0,00% 0 hab.
02/09/2020              MG0,27% 57.860 hab.
02/09/2020              PE0,00% 0 hab.
02/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
02/09/2020              SP0,00% 0 hab.
01/09/2020              AM0,00% 0 hab.
01/09/2020              Brasil0,08% 165.352 hab.
01/09/2020              CE0,00% 0 hab.
01/09/2020              MG0,30% 62.665 hab.
01/09/2020              PE0,00% 0 hab.
01/09/2020              RJ0,00% 0 hab.
01/09/2020              SP0,00% 0 hab.
31/08/2020              AM0,00% 0 hab.
31/08/2020              Brasil0,08% 168.291 hab.
31/08/2020              CE0,00% 0 hab.
31/08/2020              MG0,30% 62.665 hab.
31/08/2020              PE0,00% 0 hab.
31/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
31/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
30/08/2020              AM0,00% 0 hab.
30/08/2020              Brasil0,08% 168.291 hab.
30/08/2020              CE0,00% 0 hab.
30/08/2020              MG0,30% 62.665 hab.
30/08/2020              PE0,00% 0 hab.
30/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
30/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
29/08/2020              AM0,00% 0 hab.
29/08/2020              Brasil0,08% 177.052 hab.
29/08/2020              CE0,00% 0 hab.
29/08/2020              MG0,33% 69.485 hab.
29/08/2020              PE0,00% 0 hab.
29/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
29/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
28/08/2020              AM0,00% 0 hab.
28/08/2020              Brasil0,09% 187.878 hab.
28/08/2020              CE0,00% 0 hab.
28/08/2020              MG0,38% 79.945 hab.
28/08/2020              PE0,00% 0 hab.
28/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
28/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
27/08/2020              AM0,00% 0 hab.
27/08/2020              Brasil0,10% 208.785 hab.
27/08/2020              CE0,00% 0 hab.
27/08/2020              MG0,42% 89.515 hab.
27/08/2020              PE0,00% 0 hab.
27/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
27/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
26/08/2020              AM0,00% 0 hab.
26/08/2020              Brasil0,10% 218.496 hab.
26/08/2020              CE0,00% 0 hab.
26/08/2020              MG0,42% 89.515 hab.
26/08/2020              PE0,00% 0 hab.
26/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
26/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
25/08/2020              AM0,00% 0 hab.
25/08/2020              Brasil0,11% 226.224 hab.
25/08/2020              CE0,00% 0 hab.
25/08/2020              MG0,44% 92.516 hab.
25/08/2020              PE0,00% 0 hab.
25/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
25/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
24/08/2020              AM0,00% 0 hab.
24/08/2020              Brasil0,11% 230.143 hab.
24/08/2020              CE0,00% 0 hab.
24/08/2020              MG0,44% 92.516 hab.
24/08/2020              PE0,00% 0 hab.
24/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
24/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
23/08/2020              AM0,00% 0 hab.
23/08/2020              Brasil0,12% 242.332 hab.
23/08/2020              CE0,00% 0 hab.
23/08/2020              MG0,47% 98.822 hab.
23/08/2020              PE0,00% 0 hab.
23/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
23/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
22/08/2020              AM0,00% 0 hab.
22/08/2020              Brasil0,12% 243.692 hab.
22/08/2020              CE0,00% 0 hab.
22/08/2020              MG0,47% 98.822 hab.
22/08/2020              PE0,00% 0 hab.
22/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
22/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
21/08/2020              AM0,00% 0 hab.
21/08/2020              Brasil0,12% 243.692 hab.
21/08/2020              CE0,00% 0 hab.
21/08/2020              MG0,47% 98.822 hab.
21/08/2020              PE0,00% 0 hab.
21/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
21/08/2020              SP0,01% 2.939 hab.
20/08/2020              AM0,00% 0 hab.
20/08/2020              Brasil0,12% 250.129 hab.
20/08/2020              CE0,00% 0 hab.
20/08/2020              MG0,47% 98.822 hab.
20/08/2020              PE0,00% 0 hab.
20/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
20/08/2020              SP0,02% 7.657 hab.
19/08/2020              AM0,00% 0 hab.
19/08/2020              Brasil0,12% 250.129 hab.
19/08/2020              CE0,00% 0 hab.
19/08/2020              MG0,47% 98.822 hab.
19/08/2020              PE0,00% 0 hab.
19/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
19/08/2020              SP0,02% 7.657 hab.
18/08/2020              AM0,00% 0 hab.
18/08/2020              Brasil0,13% 273.142 hab.
18/08/2020              CE0,00% 0 hab.
18/08/2020              MG0,56% 119.512 hab.
18/08/2020              PE0,00% 0 hab.
18/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
18/08/2020              SP0,02% 7.657 hab.
17/08/2020              AM0,00% 0 hab.
17/08/2020              Brasil0,14% 284.797 hab.
17/08/2020              CE0,00% 0 hab.
17/08/2020              MG0,56% 119.512 hab.
17/08/2020              PE0,00% 0 hab.
17/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
17/08/2020              SP0,02% 7.657 hab.
16/08/2020              AM0,00% 0 hab.
16/08/2020              Brasil0,14% 287.039 hab.
16/08/2020              CE0,00% 0 hab.
16/08/2020              MG0,56% 119.512 hab.
16/08/2020              PE0,00% 0 hab.
16/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
16/08/2020              SP0,02% 7.657 hab.
15/08/2020              AM0,00% 0 hab.
15/08/2020              Brasil0,14% 290.078 hab.
15/08/2020              CE0,00% 0 hab.
15/08/2020              MG0,56% 119.512 hab.
15/08/2020              PE0,00% 0 hab.
15/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
15/08/2020              SP0,02% 7.657 hab.
14/08/2020              AM0,00% 0 hab.
14/08/2020              Brasil0,15% 311.770 hab.
14/08/2020              CE0,00% 0 hab.
14/08/2020              MG0,60% 126.463 hab.
14/08/2020              PE0,00% 0 hab.
14/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
14/08/2020              SP0,02% 9.448 hab.
13/08/2020              AM0,00% 0 hab.
13/08/2020              Brasil0,15% 323.455 hab.
13/08/2020              CE0,00% 0 hab.
13/08/2020              MG0,61% 128.246 hab.
13/08/2020              PE0,00% 0 hab.
13/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
13/08/2020              SP0,03% 13.595 hab.
12/08/2020              AM0,00% 0 hab.
12/08/2020              Brasil0,16% 338.853 hab.
12/08/2020              CE0,00% 0 hab.
12/08/2020              MG0,63% 132.596 hab.
12/08/2020              PE0,00% 0 hab.
12/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
12/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
11/08/2020              AM0,00% 0 hab.
11/08/2020              Brasil0,17% 353.304 hab.
11/08/2020              CE0,00% 0 hab.
11/08/2020              MG0,68% 143.783 hab.
11/08/2020              PE0,00% 0 hab.
11/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
11/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
10/08/2020              AM0,00% 0 hab.
10/08/2020              Brasil0,17% 353.304 hab.
10/08/2020              CE0,00% 0 hab.
10/08/2020              MG0,68% 143.783 hab.
10/08/2020              PE0,00% 0 hab.
10/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
10/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
09/08/2020              AM0,00% 0 hab.
09/08/2020              Brasil0,18% 373.229 hab.
09/08/2020              CE0,00% 0 hab.
09/08/2020              MG0,68% 143.783 hab.
09/08/2020              PE0,00% 0 hab.
09/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
09/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
08/08/2020              AM0,00% 0 hab.
08/08/2020              Brasil0,19% 400.555 hab.
08/08/2020              CE0,00% 0 hab.
08/08/2020              MG0,68% 143.783 hab.
08/08/2020              PE0,00% 0 hab.
08/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
08/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
07/08/2020              AM0,00% 0 hab.
07/08/2020              Brasil0,21% 443.404 hab.
07/08/2020              CE0,00% 0 hab.
07/08/2020              MG0,81% 170.830 hab.
07/08/2020              PE0,00% 0 hab.
07/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
07/08/2020              SP0,03% 13.332 hab.
06/08/2020              AM0,00% 0 hab.
06/08/2020              Brasil0,22% 457.627 hab.
06/08/2020              CE0,00% 0 hab.
06/08/2020              MG0,81% 170.830 hab.
06/08/2020              PE0,00% 0 hab.
06/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
06/08/2020              SP0,03% 13.332 hab.
05/08/2020              AM0,00% 0 hab.
05/08/2020              Brasil0,22% 461.784 hab.
05/08/2020              CE0,00% 0 hab.
05/08/2020              MG0,81% 170.830 hab.
05/08/2020              PE0,00% 0 hab.
05/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
05/08/2020              SP0,02% 9.185 hab.
04/08/2020              AM0,00% 0 hab.
04/08/2020              Brasil0,26% 539.185 hab.
04/08/2020              CE0,00% 0 hab.
04/08/2020              MG1,00% 211.207 hab.
04/08/2020              PE0,00% 0 hab.
04/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
04/08/2020              SP0,03% 12.124 hab.
03/08/2020              AM0,00% 0 hab.
03/08/2020              Brasil0,26% 545.758 hab.
03/08/2020              CE0,00% 0 hab.
03/08/2020              MG1,00% 211.207 hab.
03/08/2020              PE0,00% 0 hab.
03/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
03/08/2020              SP0,03% 12.124 hab.
02/08/2020              AM0,00% 0 hab.
02/08/2020              Brasil0,27% 563.757 hab.
02/08/2020              CE0,00% 0 hab.
02/08/2020              MG1,00% 211.207 hab.
02/08/2020              PE0,00% 0 hab.
02/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
02/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
01/08/2020              AM0,00% 0 hab.
01/08/2020              Brasil0,29% 618.349 hab.
01/08/2020              CE0,00% 0 hab.
01/08/2020              MG1,19% 251.886 hab.
01/08/2020              PE0,00% 0 hab.
01/08/2020              RJ0,00% 0 hab.
01/08/2020              SP0,04% 16.271 hab.
31/07/2020              AM0,00% 0 hab.
31/07/2020              Brasil0,31% 646.991 hab.
31/07/2020              CE0,00% 0 hab.
31/07/2020              MG1,23% 261.290 hab.
31/07/2020              PE0,00% 0 hab.
31/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
31/07/2020              SP0,04% 20.437 hab.
30/07/2020              AM0,00% 0 hab.
30/07/2020              Brasil0,33% 684.678 hab.
30/07/2020              CE0,00% 0 hab.
30/07/2020              MG1,32% 279.816 hab.
30/07/2020              PE0,00% 0 hab.
30/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
30/07/2020              SP0,04% 20.437 hab.
29/07/2020              AM0,00% 0 hab.
29/07/2020              Brasil0,35% 731.659 hab.
29/07/2020              CE0,00% 0 hab.
29/07/2020              MG1,40% 295.632 hab.
29/07/2020              PE0,00% 0 hab.
29/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
29/07/2020              SP0,04% 20.437 hab.
28/07/2020              AM0,00% 0 hab.
28/07/2020              Brasil0,35% 731.774 hab.
28/07/2020              CE0,00% 0 hab.
28/07/2020              MG1,40% 295.632 hab.
28/07/2020              PE0,00% 0 hab.
28/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
28/07/2020              SP0,05% 22.510 hab.
27/07/2020              AM0,00% 0 hab.
27/07/2020              Brasil0,36% 764.614 hab.
27/07/2020              CE0,00% 0 hab.
27/07/2020              MG1,43% 303.318 hab.
27/07/2020              PE0,00% 0 hab.
27/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
27/07/2020              SP0,05% 22.510 hab.
26/07/2020              AM0,00% 0 hab.
26/07/2020              Brasil0,39% 816.070 hab.
26/07/2020              CE0,00% 0 hab.
26/07/2020              MG1,53% 323.409 hab.
26/07/2020              PE0,00% 0 hab.
26/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
26/07/2020              SP0,06% 27.406 hab.
25/07/2020              AM0,00% 0 hab.
25/07/2020              Brasil0,40% 843.298 hab.
25/07/2020              CE0,00% 0 hab.
25/07/2020              MG1,57% 331.501 hab.
25/07/2020              PE0,00% 0 hab.
25/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
25/07/2020              SP0,06% 27.406 hab.
24/07/2020              AM0,00% 0 hab.
24/07/2020              Brasil0,43% 908.170 hab.
24/07/2020              CE0,00% 0 hab.
24/07/2020              MG1,72% 363.832 hab.
24/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
24/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
24/07/2020              SP0,06% 27.406 hab.
23/07/2020              AM0,00% 0 hab.
23/07/2020              Brasil0,46% 974.486 hab.
23/07/2020              CE0,00% 0 hab.
23/07/2020              MG1,85% 390.729 hab.
23/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
23/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
23/07/2020              SP0,06% 27.406 hab.
22/07/2020              AM0,00% 0 hab.
22/07/2020              Brasil0,50% 1.060.934 hab.
22/07/2020              CE0,00% 0 hab.
22/07/2020              MG1,91% 404.898 hab.
22/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
22/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
22/07/2020              SP0,06% 27.406 hab.
21/07/2020              AM0,00% 0 hab.
21/07/2020              Brasil0,52% 1.095.419 hab.
21/07/2020              CE0,00% 0 hab.
21/07/2020              MG1,94% 409.651 hab.
21/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
21/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
21/07/2020              SP0,06% 27.406 hab.
20/07/2020              AM0,00% 0 hab.
20/07/2020              Brasil0,55% 1.148.924 hab.
20/07/2020              CE0,00% 0 hab.
20/07/2020              MG2,02% 427.138 hab.
20/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
20/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
20/07/2020              SP0,06% 29.287 hab.
19/07/2020              AM0,00% 0 hab.
19/07/2020              Brasil0,55% 1.150.959 hab.
19/07/2020              CE0,00% 0 hab.
19/07/2020              MG2,00% 422.789 hab.
19/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
19/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
19/07/2020              SP0,06% 29.287 hab.
18/07/2020              AM0,00% 0 hab.
18/07/2020              Brasil0,55% 1.161.282 hab.
18/07/2020              CE0,00% 0 hab.
18/07/2020              MG2,03% 429.578 hab.
18/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
18/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
18/07/2020              SP0,06% 29.287 hab.
17/07/2020              AM0,00% 0 hab.
17/07/2020              Brasil0,60% 1.253.849 hab.
17/07/2020              CE0,00% 0 hab.
17/07/2020              MG2,13% 451.360 hab.
17/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
17/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
17/07/2020              SP0,07% 32.083 hab.
16/07/2020              AM0,00% 0 hab.
16/07/2020              Brasil0,64% 1.350.547 hab.
16/07/2020              CE0,00% 0 hab.
16/07/2020              MG2,22% 470.660 hab.
16/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
16/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
16/07/2020              SP0,07% 32.083 hab.
15/07/2020              AM0,00% 0 hab.
15/07/2020              Brasil0,66% 1.391.060 hab.
15/07/2020              CE0,00% 0 hab.
15/07/2020              MG2,29% 483.789 hab.
15/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
15/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
15/07/2020              SP0,09% 43.165 hab.
14/07/2020              AM0,00% 0 hab.
14/07/2020              Brasil0,67% 1.409.775 hab.
14/07/2020              CE0,00% 0 hab.
14/07/2020              MG2,29% 483.789 hab.
14/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
14/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
14/07/2020              SP0,09% 43.165 hab.
13/07/2020              AM0,00% 0 hab.
13/07/2020              Brasil0,69% 1.449.278 hab.
13/07/2020              CE0,00% 0 hab.
13/07/2020              MG2,34% 496.115 hab.
13/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
13/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
13/07/2020              SP0,10% 46.104 hab.
12/07/2020              AM0,00% 0 hab.
12/07/2020              Brasil0,72% 1.513.340 hab.
12/07/2020              CE0,00% 0 hab.
12/07/2020              MG2,46% 521.248 hab.
12/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
12/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
12/07/2020              SP0,10% 46.104 hab.
11/07/2020              AM0,00% 0 hab.
11/07/2020              Brasil0,77% 1.610.428 hab.
11/07/2020              CE0,00% 0 hab.
11/07/2020              MG2,54% 536.979 hab.
11/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
11/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
11/07/2020              SP0,12% 54.582 hab.
10/07/2020              AM0,00% 0 hab.
10/07/2020              Brasil0,80% 1.670.674 hab.
10/07/2020              CE0,00% 0 hab.
10/07/2020              MG2,69% 568.853 hab.
10/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
10/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
10/07/2020              SP0,12% 56.298 hab.
09/07/2020              AM0,00% 0 hab.
09/07/2020              Brasil0,85% 1.780.087 hab.
09/07/2020              CE0,00% 0 hab.
09/07/2020              MG2,95% 624.251 hab.
09/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
09/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
09/07/2020              SP0,12% 56.298 hab.
08/07/2020              AM0,00% 0 hab.
08/07/2020              Brasil0,89% 1.861.556 hab.
08/07/2020              CE0,00% 0 hab.
08/07/2020              MG3,05% 646.059 hab.
08/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
08/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
08/07/2020              SP0,14% 66.484 hab.
07/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
07/07/2020              Brasil0,94% 1.981.004 hab.
07/07/2020              CE0,00% 0 hab.
07/07/2020              MG3,17% 670.470 hab.
07/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
07/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
07/07/2020              SP0,14% 66.484 hab.
06/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
06/07/2020              Brasil0,97% 2.048.118 hab.
06/07/2020              CE0,00% 0 hab.
06/07/2020              MG3,25% 687.796 hab.
06/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
06/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
06/07/2020              SP0,16% 71.348 hab.
05/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
05/07/2020              Brasil1,04% 2.193.019 hab.
05/07/2020              CE0,00% 0 hab.
05/07/2020              MG3,57% 755.469 hab.
05/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
05/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
05/07/2020              SP0,16% 71.348 hab.
04/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
04/07/2020              Brasil1,09% 2.289.986 hab.
04/07/2020              CE0,00% 0 hab.
04/07/2020              MG3,72% 786.643 hab.
04/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
04/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
04/07/2020              SP0,19% 88.267 hab.
03/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
03/07/2020              Brasil1,13% 2.380.698 hab.
03/07/2020              CE0,00% 0 hab.
03/07/2020              MG3,79% 801.737 hab.
03/07/2020              PE0,22% 21.434 hab.
03/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
03/07/2020              SP0,21% 95.333 hab.
02/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
02/07/2020              Brasil1,19% 2.502.589 hab.
02/07/2020              CE0,00% 0 hab.
02/07/2020              MG3,99% 843.618 hab.
02/07/2020              PE0,39% 36.824 hab.
02/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
02/07/2020              SP0,22% 99.551 hab.
01/07/2020              AM0,48% 20.033 hab.
01/07/2020              Brasil1,25% 2.630.940 hab.
01/07/2020              CE0,00% 0 hab.
01/07/2020              MG4,22% 892.658 hab.
01/07/2020              PE0,00% 0 hab.
01/07/2020              RJ0,00% 0 hab.
01/07/2020              SP0,23% 106.456 hab.
30/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
30/06/2020              Brasil1,28% 2.687.551 hab.
30/06/2020              CE0,00% 0 hab.
30/06/2020              MG4,22% 892.658 hab.
30/06/2020              PE0,00% 0 hab.
30/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
30/06/2020              SP0,24% 109.105 hab.
29/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
29/06/2020              Brasil1,37% 2.871.129 hab.
29/06/2020              CE0,00% 0 hab.
29/06/2020              MG4,55% 963.510 hab.
29/06/2020              PE0,00% 0 hab.
29/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
29/06/2020              SP0,24% 111.499 hab.
28/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
28/06/2020              Brasil1,55% 3.267.682 hab.
28/06/2020              CE0,00% 0 hab.
28/06/2020              MG4,87% 1.029.988 hab.
28/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
28/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
28/06/2020              SP0,26% 119.709 hab.
27/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
27/06/2020              Brasil1,67% 3.499.347 hab.
27/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
27/06/2020              MG5,45% 1.153.771 hab.
27/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
27/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
27/06/2020              SP0,31% 141.932 hab.
26/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
26/06/2020              Brasil1,76% 3.696.523 hab.
26/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
26/06/2020              MG5,70% 1.207.181 hab.
26/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
26/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
26/06/2020              SP0,33% 149.476 hab.
25/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
25/06/2020              Brasil1,81% 3.806.404 hab.
25/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
25/06/2020              MG5,87% 1.243.009 hab.
25/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
25/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
25/06/2020              SP0,39% 178.900 hab.
24/06/2020              AM0,48% 20.033 hab.
24/06/2020              Brasil1,91% 4.012.248 hab.
24/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
24/06/2020              MG6,07% 1.284.903 hab.
24/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
24/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
24/06/2020              SP0,43% 197.104 hab.
23/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
23/06/2020              Brasil1,99% 4.182.261 hab.
23/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
23/06/2020              MG6,38% 1.350.641 hab.
23/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
23/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
23/06/2020              SP0,47% 214.813 hab.
22/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
22/06/2020              Brasil2,12% 4.447.718 hab.
22/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
22/06/2020              MG6,81% 1.440.823 hab.
22/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
22/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
22/06/2020              SP0,47% 214.569 hab.
21/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
21/06/2020              Brasil2,25% 4.728.901 hab.
21/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
21/06/2020              MG7,64% 1.616.843 hab.
21/06/2020              PE0,16% 15.390 hab.
21/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
21/06/2020              SP0,51% 236.116 hab.
20/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
20/06/2020              Brasil2,35% 4.936.884 hab.
20/06/2020              CE0,00% 0 hab.
20/06/2020              MG7,68% 1.626.198 hab.
20/06/2020              PE0,22% 21.397 hab.
20/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
20/06/2020              SP0,61% 280.979 hab.
19/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
19/06/2020              Brasil2,50% 5.256.256 hab.
19/06/2020              CE0,00% 0 hab.
19/06/2020              MG8,27% 1.751.489 hab.
19/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
19/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
19/06/2020              SP0,63% 290.219 hab.
18/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
18/06/2020              Brasil2,62% 5.507.103 hab.
18/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
18/06/2020              MG8,67% 1.835.325 hab.
18/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
18/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
18/06/2020              SP0,64% 292.235 hab.
17/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
17/06/2020              Brasil2,74% 5.763.180 hab.
17/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
17/06/2020              MG8,73% 1.848.856 hab.
17/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
17/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
17/06/2020              SP0,70% 320.222 hab.
16/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
16/06/2020              Brasil2,83% 5.950.527 hab.
16/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
16/06/2020              MG8,81% 1.865.629 hab.
16/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
16/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
16/06/2020              SP0,70% 320.222 hab.
15/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
15/06/2020              Brasil2,94% 6.170.457 hab.
15/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
15/06/2020              MG9,07% 1.920.512 hab.
15/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
15/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
15/06/2020              SP0,72% 328.465 hab.
14/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
14/06/2020              Brasil3,09% 6.493.652 hab.
14/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
14/06/2020              MG9,32% 1.972.795 hab.
14/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
14/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
14/06/2020              SP0,82% 376.392 hab.
13/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
13/06/2020              Brasil3,16% 6.637.314 hab.
13/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
13/06/2020              MG9,60% 2.031.195 hab.
13/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
13/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
13/06/2020              SP0,85% 389.575 hab.
12/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
12/06/2020              Brasil3,30% 6.926.825 hab.
12/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
12/06/2020              MG10,11% 2.141.167 hab.
12/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
12/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
12/06/2020              SP0,93% 428.169 hab.
11/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
11/06/2020              Brasil3,50% 7.362.807 hab.
11/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
11/06/2020              MG10,89% 2.305.067 hab.
11/06/2020              PE0,45% 42.831 hab.
11/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
11/06/2020              SP0,95% 435.490 hab.
10/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
10/06/2020              Brasil3,55% 7.459.547 hab.
10/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
10/06/2020              MG11,30% 2.391.468 hab.
10/06/2020              PE0,39% 36.824 hab.
10/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
10/06/2020              SP0,96% 440.875 hab.
09/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
09/06/2020              Brasil3,63% 7.630.748 hab.
09/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
09/06/2020              MG11,43% 2.419.137 hab.
09/06/2020              PE0,39% 36.824 hab.
09/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
09/06/2020              SP0,99% 454.388 hab.
08/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
08/06/2020              Brasil3,91% 8.207.572 hab.
08/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
08/06/2020              MG12,67% 2.681.344 hab.
08/06/2020              PE0,72% 68.649 hab.
08/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
08/06/2020              SP1,06% 487.360 hab.
07/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
07/06/2020              Brasil3,99% 8.379.990 hab.
07/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
07/06/2020              MG12,67% 2.681.344 hab.
07/06/2020              PE0,72% 68.649 hab.
07/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
07/06/2020              SP1,06% 487.360 hab.
06/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
06/06/2020              Brasil4,75% 9.982.352 hab.
06/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
06/06/2020              MG13,73% 2.907.264 hab.
06/06/2020              PE0,72% 68.649 hab.
06/06/2020              RJ0,00% 0 hab.
06/06/2020              SP1,17% 536.730 hab.
05/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
05/06/2020              Brasil4,53% 9.527.945 hab.
05/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
05/06/2020              MG14,07% 2.978.981 hab.
05/06/2020              PE0,72% 68.649 hab.
05/06/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
05/06/2020              SP1,24% 567.296 hab.
04/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
04/06/2020              Brasil4,69% 9.863.668 hab.
04/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
04/06/2020              MG14,40% 3.049.173 hab.
04/06/2020              PE0,84% 80.406 hab.
04/06/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
04/06/2020              SP1,26% 578.773 hab.
03/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
03/06/2020              Brasil4,88% 10.246.130 hab.
03/06/2020              CE0,05% 4.844 hab.
03/06/2020              MG14,56% 3.081.627 hab.
03/06/2020              PE0,84% 80.406 hab.
03/06/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
03/06/2020              SP1,33% 609.922 hab.
02/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
02/06/2020              Brasil4,97% 10.440.447 hab.
02/06/2020              CE0,12% 11.132 hab.
02/06/2020              MG14,79% 3.130.580 hab.
02/06/2020              PE0,84% 80.406 hab.
02/06/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
02/06/2020              SP1,33% 609.922 hab.
01/06/2020              AM1,20% 49.722 hab.
01/06/2020              Brasil5,13% 10.771.617 hab.
01/06/2020              CE0,12% 11.132 hab.
01/06/2020              MG15,03% 3.181.707 hab.
01/06/2020              PE0,89% 84.954 hab.
01/06/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
01/06/2020              SP1,34% 616.376 hab.
31/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
31/05/2020              Brasil5,55% 11.654.275 hab.
31/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
31/05/2020              MG15,42% 3.264.078 hab.
31/05/2020              PE1,13% 108.424 hab.
31/05/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
31/05/2020              SP1,41% 645.394 hab.
30/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
30/05/2020              Brasil5,95% 12.510.109 hab.
30/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
30/05/2020              MG16,03% 3.394.167 hab.
30/05/2020              PE1,26% 120.497 hab.
30/05/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
30/05/2020              SP1,50% 689.141 hab.
29/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
29/05/2020              Brasil6,21% 13.051.885 hab.
29/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
29/05/2020              MG16,63% 3.519.796 hab.
29/05/2020              PE1,31% 125.415 hab.
29/05/2020              RJ0,06% 10.626 hab.
29/05/2020              SP1,51% 691.589 hab.
28/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
28/05/2020              Brasil6,45% 13.547.644 hab.
28/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
28/05/2020              MG17,25% 3.652.434 hab.
28/05/2020              PE1,55% 148.380 hab.
28/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
28/05/2020              SP1,55% 713.052 hab.
27/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
27/05/2020              Brasil6,92% 14.540.722 hab.
27/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
27/05/2020              MG17,86% 3.781.677 hab.
27/05/2020              PE1,63% 155.867 hab.
27/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
27/05/2020              SP1,63% 746.810 hab.
26/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
26/05/2020              Brasil6,92% 14.538.831 hab.
26/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
26/05/2020              MG18,04% 3.817.961 hab.
26/05/2020              PE1,63% 155.867 hab.
26/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
26/05/2020              SP1,65% 759.561 hab.
25/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
25/05/2020              Brasil7,12% 14.956.275 hab.
25/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
25/05/2020              MG18,44% 3.903.021 hab.
25/05/2020              PE1,90% 181.632 hab.
25/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
25/05/2020              SP1,75% 801.546 hab.
24/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
24/05/2020              Brasil7,54% 15.855.043 hab.
24/05/2020              CE0,20% 18.718 hab.
24/05/2020              MG18,83% 3.985.951 hab.
24/05/2020              PE2,02% 192.902 hab.
24/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
24/05/2020              SP1,88% 865.096 hab.
23/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
23/05/2020              Brasil7,96% 16.723.121 hab.
23/05/2020              CE0,39% 35.982 hab.
23/05/2020              MG19,24% 4.073.037 hab.
23/05/2020              PE2,65% 253.415 hab.
23/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
23/05/2020              SP2,05% 943.370 hab.
22/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
22/05/2020              Brasil8,31% 17.456.408 hab.
22/05/2020              CE0,39% 35.982 hab.
22/05/2020              MG19,52% 4.132.439 hab.
22/05/2020              PE3,12% 298.049 hab.
22/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
22/05/2020              SP2,20% 1.011.434 hab.
21/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
21/05/2020              Brasil8,73% 18.343.431 hab.
21/05/2020              CE0,46% 42.270 hab.
21/05/2020              MG20,27% 4.290.288 hab.
21/05/2020              PE3,25% 310.641 hab.
21/05/2020              RJ0,13% 22.118 hab.
21/05/2020              SP2,23% 1.025.575 hab.
20/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
20/05/2020              Brasil9,15% 19.220.545 hab.
20/05/2020              CE0,56% 50.862 hab.
20/05/2020              MG20,74% 4.390.403 hab.
20/05/2020              PE3,25% 310.641 hab.
20/05/2020              RJ0,07% 11.492 hab.
20/05/2020              SP2,62% 1.202.710 hab.
19/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
19/05/2020              Brasil9,50% 19.966.755 hab.
19/05/2020              CE0,93% 85.009 hab.
19/05/2020              MG21,26% 4.501.524 hab.
19/05/2020              PE3,47% 331.187 hab.
19/05/2020              RJ0,18% 31.053 hab.
19/05/2020              SP2,73% 1.254.145 hab.
18/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
18/05/2020              Brasil9,68% 20.332.184 hab.
18/05/2020              CE0,93% 85.009 hab.
18/05/2020              MG21,59% 4.570.207 hab.
18/05/2020              PE3,55% 338.880 hab.
18/05/2020              RJ0,18% 31.053 hab.
18/05/2020              SP2,80% 1.284.873 hab.
17/05/2020              AM1,20% 49.722 hab.
17/05/2020              Brasil9,91% 20.824.051 hab.
17/05/2020              CE0,93% 85.009 hab.
17/05/2020              MG22,27% 4.713.581 hab.
17/05/2020              PE4,17% 398.998 hab.
17/05/2020              RJ0,35% 60.208 hab.
17/05/2020              SP2,85% 1.308.181 hab.
16/05/2020              AM1,53% 63.262 hab.
16/05/2020              Brasil10,62% 22.325.343 hab.
16/05/2020              CE0,93% 85.009 hab.
16/05/2020              MG23,51% 4.976.738 hab.
16/05/2020              PE4,66% 445.328 hab.
16/05/2020              RJ0,35% 60.208 hab.
16/05/2020              SP3,12% 1.434.374 hab.
15/05/2020              AM1,93% 79.940 hab.
15/05/2020              Brasil11,24% 23.619.736 hab.
15/05/2020              CE1,00% 91.542 hab.
15/05/2020              MG25,18% 5.330.195 hab.
15/05/2020              PE4,81% 459.669 hab.
15/05/2020              RJ0,44% 75.713 hab.
15/05/2020              SP3,51% 1.612.221 hab.
14/05/2020              AM2,12% 87.791 hab.
14/05/2020              Brasil11,79% 24.771.338 hab.
14/05/2020              CE1,00% 91.542 hab.
14/05/2020              MG26,64% 5.640.113 hab.
14/05/2020              PE4,93% 471.192 hab.
14/05/2020              RJ0,44% 75.713 hab.
14/05/2020              SP3,92% 1.798.866 hab.
13/05/2020              AM2,12% 87.791 hab.
13/05/2020              Brasil12,25% 25.739.655 hab.
13/05/2020              CE1,00% 91.542 hab.
13/05/2020              MG27,34% 5.787.147 hab.
13/05/2020              PE4,89% 466.998 hab.
13/05/2020              RJ0,44% 75.713 hab.
13/05/2020              SP4,16% 1.909.697 hab.
12/05/2020              AM2,18% 90.546 hab.
12/05/2020              Brasil12,59% 26.459.919 hab.
12/05/2020              CE1,37% 125.483 hab.
12/05/2020              MG27,61% 5.845.652 hab.
12/05/2020              PE5,86% 560.176 hab.
12/05/2020              RJ0,48% 83.068 hab.
12/05/2020              SP4,19% 1.923.803 hab.
11/05/2020              AM2,65% 109.972 hab.
11/05/2020              Brasil12,99% 27.295.772 hab.
11/05/2020              CE1,74% 159.216 hab.
11/05/2020              MG27,85% 5.894.639 hab.
11/05/2020              PE6,03% 576.071 hab.
11/05/2020              RJ0,48% 83.068 hab.
11/05/2020              SP4,22% 1.937.264 hab.
10/05/2020              AM2,65% 109.972 hab.
10/05/2020              Brasil13,52% 28.409.520 hab.
10/05/2020              CE1,74% 159.216 hab.
10/05/2020              MG29,07% 6.153.492 hab.
10/05/2020              PE6,14% 587.180 hab.
10/05/2020              RJ0,48% 83.068 hab.
10/05/2020              SP4,54% 2.083.218 hab.
09/05/2020              AM3,18% 131.945 hab.
09/05/2020              Brasil14,22% 29.877.846 hab.
09/05/2020              CE1,94% 176.916 hab.
09/05/2020              MG30,07% 6.364.425 hab.
09/05/2020              PE6,14% 587.180 hab.
09/05/2020              RJ0,68% 116.807 hab.
09/05/2020              SP4,94% 2.269.078 hab.
08/05/2020              AM3,18% 131.945 hab.
08/05/2020              Brasil14,71% 30.907.050 hab.
08/05/2020              CE2,65% 241.980 hab.
08/05/2020              MG30,93% 6.547.483 hab.
08/05/2020              PE6,55% 625.996 hab.
08/05/2020              RJ0,68% 116.807 hab.
08/05/2020              SP5,07% 2.326.870 hab.
07/05/2020              AM3,18% 131.945 hab.
07/05/2020              Brasil15,32% 32.193.809 hab.
07/05/2020              CE2,65% 241.980 hab.
07/05/2020              MG31,54% 6.676.553 hab.
07/05/2020              PE6,55% 625.996 hab.
07/05/2020              RJ0,68% 116.807 hab.
07/05/2020              SP5,85% 2.684.216 hab.
06/05/2020              AM3,18% 131.945 hab.
06/05/2020              Brasil15,96% 33.536.522 hab.
06/05/2020              CE2,65% 241.980 hab.
06/05/2020              MG32,03% 6.780.632 hab.
06/05/2020              PE6,55% 625.996 hab.
06/05/2020              RJ0,76% 130.809 hab.
06/05/2020              SP6,29% 2.889.290 hab.
05/05/2020              AM3,57% 147.986 hab.
05/05/2020              Brasil16,52% 34.721.021 hab.
05/05/2020              CE5,29% 483.510 hab.
05/05/2020              MG32,15% 6.805.799 hab.
05/05/2020              PE7,17% 685.331 hab.
05/05/2020              RJ0,76% 130.809 hab.
05/05/2020              SP6,42% 2.947.923 hab.
04/05/2020              AM4,03% 167.193 hab.
04/05/2020              Brasil17,00% 35.734.198 hab.
04/05/2020              CE5,92% 541.044 hab.
04/05/2020              MG32,88% 6.959.735 hab.
04/05/2020              PE9,19% 877.830 hab.
04/05/2020              RJ0,76% 130.809 hab.
04/05/2020              SP6,42% 2.947.923 hab.
03/05/2020              AM4,81% 199.234 hab.
03/05/2020              Brasil17,73% 37.251.799 hab.
03/05/2020              CE5,92% 541.044 hab.
03/05/2020              MG33,34% 7.058.634 hab.
03/05/2020              PE10,34% 988.038 hab.
03/05/2020              RJ0,87% 149.704 hab.
03/05/2020              SP6,52% 2.992.561 hab.
02/05/2020              AM5,66% 234.507 hab.
02/05/2020              Brasil18,28% 38.416.676 hab.
02/05/2020              CE6,31% 575.836 hab.
02/05/2020              MG34,03% 7.203.814 hab.
02/05/2020              PE10,67% 1.019.791 hab.
02/05/2020              RJ1,09% 188.145 hab.
02/05/2020              SP6,90% 3.170.354 hab.
01/05/2020              AM6,14% 254.428 hab.
01/05/2020              Brasil18,96% 39.847.621 hab.
01/05/2020              CE6,96% 635.252 hab.
01/05/2020              MG34,45% 7.292.021 hab.
01/05/2020              PE11,40% 1.089.145 hab.
01/05/2020              RJ1,25% 215.319 hab.
01/05/2020              SP7,16% 3.288.883 hab.
30/04/2020              AM6,56% 272.037 hab.
30/04/2020              Brasil19,72% 41.447.569 hab.
30/04/2020              CE7,35% 671.017 hab.
30/04/2020              MG34,92% 7.391.288 hab.
30/04/2020              PE12,29% 1.174.814 hab.
30/04/2020              RJ1,25% 215.319 hab.
30/04/2020              SP7,58% 3.480.425 hab.
29/04/2020              AM6,56% 272.037 hab.
29/04/2020              Brasil20,62% 43.332.414 hab.
29/04/2020              CE7,56% 690.708 hab.
29/04/2020              MG35,69% 7.554.344 hab.
29/04/2020              PE13,42% 1.282.082 hab.
29/04/2020              RJ1,16% 200.112 hab.
29/04/2020              SP8,41% 3.860.909 hab.
28/04/2020              AM7,56% 313.198 hab.
28/04/2020              Brasil21,16% 44.469.200 hab.
28/04/2020              CE9,54% 870.820 hab.
28/04/2020              MG36,14% 7.650.086 hab.
28/04/2020              PE13,69% 1.308.704 hab.
28/04/2020              RJ1,37% 237.114 hab.
28/04/2020              SP8,60% 3.949.864 hab.
27/04/2020              AM10,76% 446.055 hab.
27/04/2020              Brasil22,05% 46.342.453 hab.
27/04/2020              CE11,04% 1.007.870 hab.
27/04/2020              MG36,82% 7.795.407 hab.
27/04/2020              PE17,24% 1.648.020 hab.
27/04/2020              RJ1,60% 276.615 hab.
27/04/2020              SP8,50% 3.901.247 hab.
26/04/2020              AM11,07% 458.722 hab.
26/04/2020              Brasil22,63% 47.554.101 hab.
26/04/2020              CE11,75% 1.073.282 hab.
26/04/2020              MG37,07% 7.847.499 hab.
26/04/2020              PE17,91% 1.711.915 hab.
26/04/2020              RJ1,60% 276.615 hab.
26/04/2020              SP9,00% 4.132.013 hab.
25/04/2020              AM14,03% 581.556 hab.
25/04/2020              Brasil23,64% 49.687.231 hab.
25/04/2020              CE14,48% 1.322.574 hab.
25/04/2020              MG37,59% 7.956.719 hab.
25/04/2020              PE18,51% 1.768.759 hab.
25/04/2020              RJ1,62% 280.373 hab.
25/04/2020              SP9,56% 4.387.577 hab.
24/04/2020              AM15,32% 634.834 hab.
24/04/2020              Brasil24,36% 51.199.204 hab.
24/04/2020              CE15,43% 1.409.406 hab.
24/04/2020              MG37,02% 7.837.532 hab.
24/04/2020              PE19,66% 1.879.362 hab.
24/04/2020              RJ2,06% 356.401 hab.
24/04/2020              SP10,51% 4.827.489 hab.
23/04/2020              AM19,16% 794.269 hab.
23/04/2020              Brasil24,93% 52.393.269 hab.
23/04/2020              CE16,10% 1.470.089 hab.
23/04/2020              MG38,06% 8.056.400 hab.
23/04/2020              PE20,77% 1.985.151 hab.
23/04/2020              RJ2,20% 379.629 hab.
23/04/2020              SP10,64% 4.884.125 hab.
22/04/2020              AM19,64% 813.948 hab.
22/04/2020              Brasil25,46% 53.506.344 hab.
22/04/2020              CE17,20% 1.571.009 hab.
22/04/2020              MG38,09% 8.064.065 hab.
22/04/2020              PE21,45% 2.049.609 hab.
22/04/2020              RJ2,20% 379.629 hab.
22/04/2020              SP10,83% 4.974.517 hab.
21/04/2020              AM20,59% 853.513 hab.
21/04/2020              Brasil26,07% 54.784.204 hab.
21/04/2020              CE17,82% 1.626.922 hab.
21/04/2020              MG37,81% 8.004.409 hab.
21/04/2020              PE21,87% 2.089.731 hab.
21/04/2020              RJ2,41% 415.957 hab.
21/04/2020              SP11,01% 5.055.984 hab.
20/04/2020              AM21,33% 883.854 hab.
20/04/2020              Brasil26,87% 56.460.815 hab.
20/04/2020              CE21,44% 1.957.732 hab.
20/04/2020              MG39,45% 8.350.927 hab.
20/04/2020              PE24,82% 2.371.828 hab.
20/04/2020              RJ2,32% 400.334 hab.
20/04/2020              SP11,22% 5.151.126 hab.
19/04/2020              AM21,93% 909.010 hab.
19/04/2020              Brasil27,66% 58.134.694 hab.
19/04/2020              CE22,35% 2.040.570 hab.
19/04/2020              MG40,42% 8.555.402 hab.
19/04/2020              PE24,78% 2.368.043 hab.
19/04/2020              RJ2,46% 425.490 hab.
19/04/2020              SP11,78% 5.411.005 hab.
18/04/2020              AM23,99% 994.107 hab.
18/04/2020              Brasil28,47% 59.827.513 hab.
18/04/2020              CE24,25% 2.214.826 hab.
18/04/2020              MG41,92% 8.873.884 hab.
18/04/2020              PE26,99% 2.579.564 hab.
18/04/2020              RJ2,46% 425.490 hab.
18/04/2020              SP12,16% 5.583.191 hab.
17/04/2020              AM26,56% 1.100.623 hab.
17/04/2020              Brasil29,30% 61.571.654 hab.
17/04/2020              CE24,53% 2.240.202 hab.
17/04/2020              MG43,01% 9.104.231 hab.
17/04/2020              PE29,12% 2.782.595 hab.
17/04/2020              RJ2,46% 425.490 hab.
17/04/2020              SP12,70% 5.832.039 hab.
16/04/2020              AM26,56% 1.100.623 hab.
16/04/2020              Brasil30,56% 64.220.027 hab.
16/04/2020              CE28,95% 2.643.320 hab.
16/04/2020              MG43,22% 9.149.556 hab.
16/04/2020              PE29,77% 2.845.264 hab.
16/04/2020              RJ3,01% 519.451 hab.
16/04/2020              SP14,23% 6.535.192 hab.
15/04/2020              AM28,00% 1.160.306 hab.
15/04/2020              Brasil31,54% 66.289.489 hab.
15/04/2020              CE29,77% 2.718.559 hab.
15/04/2020              MG44,68% 9.458.446 hab.
15/04/2020              PE30,39% 2.904.591 hab.
15/04/2020              RJ3,24% 559.983 hab.
15/04/2020              SP15,70% 7.211.202 hab.
14/04/2020              AM28,00% 1.160.306 hab.
14/04/2020              Brasil32,24% 67.757.598 hab.
14/04/2020              CE31,13% 2.843.146 hab.
14/04/2020              MG44,68% 9.458.446 hab.
14/04/2020              PE32,29% 3.086.277 hab.
14/04/2020              RJ3,24% 559.983 hab.
14/04/2020              SP16,17% 7.425.176 hab.
13/04/2020              AM28,00% 1.160.306 hab.
13/04/2020              Brasil32,83% 69.001.056 hab.
13/04/2020              CE31,66% 2.891.131 hab.
13/04/2020              MG45,76% 9.687.816 hab.
13/04/2020              PE33,51% 3.202.616 hab.
13/04/2020              RJ4,15% 717.099 hab.
13/04/2020              SP16,27% 7.469.556 hab.
12/04/2020              AM27,37% 1.134.270 hab.
12/04/2020              Brasil33,65% 70.707.126 hab.
12/04/2020              CE32,55% 2.972.192 hab.
12/04/2020              MG47,90% 10.140.456 hab.
12/04/2020              PE36,85% 3.522.041 hab.
12/04/2020              RJ4,15% 717.099 hab.
12/04/2020              SP16,64% 7.641.324 hab.
11/04/2020              AM30,35% 1.258.024 hab.
11/04/2020              Brasil34,67% 72.854.334 hab.
11/04/2020              CE35,94% 3.282.156 hab.
11/04/2020              MG48,63% 10.293.683 hab.
11/04/2020              PE39,66% 3.790.394 hab.
11/04/2020              RJ5,44% 939.399 hab.
11/04/2020              SP18,03% 8.277.341 hab.
10/04/2020              AM30,35% 1.258.024 hab.
10/04/2020              Brasil35,56% 74.735.662 hab.
10/04/2020              CE36,39% 3.322.877 hab.
10/04/2020              MG50,06% 10.596.251 hab.
10/04/2020              PE44,64% 4.266.481 hab.
10/04/2020              RJ6,06% 1.046.128 hab.
10/04/2020              SP19,00% 8.724.999 hab.
09/04/2020              AM33,06% 1.370.334 hab.
09/04/2020              Brasil36,90% 77.541.944 hab.
09/04/2020              CE37,17% 3.394.435 hab.
09/04/2020              MG50,56% 10.702.233 hab.
09/04/2020              PE45,72% 4.369.752 hab.
09/04/2020              RJ6,11% 1.055.412 hab.
09/04/2020              SP21,48% 9.865.461 hab.
08/04/2020              AM33,67% 1.395.316 hab.
08/04/2020              Brasil38,55% 81.007.267 hab.
08/04/2020              CE38,16% 3.484.877 hab.
08/04/2020              MG50,52% 10.693.995 hab.
08/04/2020              PE51,37% 4.909.716 hab.
08/04/2020              RJ8,71% 1.503.886 hab.
08/04/2020              SP25,09% 11.519.633 hab.
07/04/2020              AM35,11% 1.455.197 hab.
07/04/2020              Brasil39,99% 84.044.891 hab.
07/04/2020              CE42,12% 3.846.809 hab.
07/04/2020              MG54,39% 11.513.245 hab.
07/04/2020              PE52,37% 5.004.673 hab.
07/04/2020              RJ8,65% 1.493.260 hab.
07/04/2020              SP26,88% 12.341.000 hab.
06/04/2020              AM36,28% 1.503.493 hab.
06/04/2020              Brasil40,85% 85.835.424 hab.
06/04/2020              CE47,13% 4.303.959 hab.
06/04/2020              MG55,42% 11.731.886 hab.
06/04/2020              PE52,37% 5.004.673 hab.
06/04/2020              RJ9,72% 1.677.521 hab.
06/04/2020              SP27,18% 12.479.203 hab.
05/04/2020              AM36,28% 1.503.493 hab.
05/04/2020              Brasil41,91% 88.068.797 hab.
05/04/2020              CE47,87% 4.371.296 hab.
05/04/2020              MG57,03% 12.072.852 hab.
05/04/2020              PE52,37% 5.004.673 hab.
05/04/2020              RJ12,10% 2.088.540 hab.
05/04/2020              SP28,11% 12.906.158 hab.
04/04/2020              AM36,28% 1.503.493 hab.
04/04/2020              Brasil44,11% 92.702.437 hab.
04/04/2020              CE49,05% 4.479.336 hab.
04/04/2020              MG57,93% 12.263.464 hab.
04/04/2020              PE58,00% 5.543.495 hab.
04/04/2020              RJ14,11% 2.436.657 hab.
04/04/2020              SP31,41% 14.422.808 hab.
03/04/2020              AM36,73% 1.522.248 hab.
03/04/2020              Brasil45,52% 95.663.408 hab.
03/04/2020              CE52,17% 4.764.069 hab.
03/04/2020              MG60,68% 12.844.891 hab.
03/04/2020              PE58,00% 5.543.495 hab.
03/04/2020              RJ17,32% 2.990.850 hab.
03/04/2020              SP32,07% 14.726.924 hab.
02/04/2020              AM36,73% 1.522.248 hab.
02/04/2020              Brasil47,49% 99.801.372 hab.
02/04/2020              CE53,59% 4.893.633 hab.
02/04/2020              MG62,48% 13.225.300 hab.
02/04/2020              PE58,41% 5.581.881 hab.
02/04/2020              RJ17,50% 3.021.199 hab.
02/04/2020              SP34,33% 15.764.652 hab.
01/04/2020              AM37,46% 1.552.473 hab.
01/04/2020              Brasil49,72% 104.492.227 hab.
01/04/2020              CE54,07% 4.937.336 hab.
01/04/2020              MG62,85% 13.305.296 hab.
01/04/2020              PE58,73% 5.612.735 hab.
01/04/2020              RJ19,59% 3.382.347 hab.
01/04/2020              SP40,92% 18.788.237 hab.
31/03/2020              AM37,93% 1.571.927 hab.
31/03/2020              Brasil51,46% 108.137.416 hab.
31/03/2020              CE54,65% 4.990.909 hab.
31/03/2020              MG63,68% 13.479.903 hab.
31/03/2020              PE59,39% 5.675.985 hab.
31/03/2020              RJ25,78% 4.451.652 hab.
31/03/2020              SP44,45% 20.412.901 hab.
30/03/2020              AM40,88% 1.694.274 hab.
30/03/2020              Brasil52,56% 110.443.792 hab.
30/03/2020              CE57,56% 5.256.775 hab.
30/03/2020              MG65,45% 13.855.607 hab.
30/03/2020              PE59,39% 5.675.985 hab.
30/03/2020              RJ28,07% 4.845.845 hab.
30/03/2020              SP44,45% 20.412.901 hab.
29/03/2020              AM40,88% 1.694.274 hab.
29/03/2020              Brasil54,10% 113.688.854 hab.
29/03/2020              CE62,48% 5.705.903 hab.
29/03/2020              MG65,45% 13.855.607 hab.
29/03/2020              PE60,58% 5.789.215 hab.
29/03/2020              RJ33,84% 5.842.782 hab.
29/03/2020              SP44,45% 20.412.901 hab.
28/03/2020              AM43,23% 1.791.651 hab.
28/03/2020              Brasil55,62% 116.882.537 hab.
28/03/2020              CE63,89% 5.834.881 hab.
28/03/2020              MG66,50% 14.076.497 hab.
28/03/2020              PE63,09% 6.029.862 hab.
28/03/2020              RJ34,47% 5.952.033 hab.
28/03/2020              SP46,86% 21.516.163 hab.
27/03/2020              AM44,58% 1.847.561 hab.
27/03/2020              Brasil57,06% 119.913.531 hab.
27/03/2020              CE63,89% 5.834.881 hab.
27/03/2020              MG68,43% 14.486.591 hab.
27/03/2020              PE63,09% 6.029.862 hab.
27/03/2020              RJ37,43% 6.462.939 hab.
27/03/2020              SP49,29% 22.632.707 hab.
26/03/2020              AM44,58% 1.847.561 hab.
26/03/2020              Brasil58,85% 123.667.522 hab.
26/03/2020              CE63,89% 5.834.881 hab.
26/03/2020              MG68,43% 14.486.591 hab.
26/03/2020              PE63,09% 6.029.862 hab.
26/03/2020              RJ38,64% 6.670.803 hab.
26/03/2020              SP53,04% 24.353.609 hab.
25/03/2020              AM44,58% 1.847.561 hab.
25/03/2020              Brasil60,03% 126.158.557 hab.
25/03/2020              CE64,42% 5.882.843 hab.
25/03/2020              MG68,43% 14.486.591 hab.
25/03/2020              PE63,09% 6.029.862 hab.
25/03/2020              RJ48,49% 8.370.959 hab.
25/03/2020              SP53,04% 24.353.609 hab.
24/03/2020              AM44,58% 1.847.561 hab.
24/03/2020              Brasil62,77% 131.919.279 hab.
24/03/2020              CE64,42% 5.882.843 hab.
24/03/2020              MG74,63% 15.797.859 hab.
24/03/2020              PE70,53% 6.740.125 hab.
24/03/2020              RJ54,77% 9.455.798 hab.
24/03/2020              SP53,04% 24.353.609 hab.
23/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
23/03/2020              Brasil63,64% 133.745.400 hab.
23/03/2020              CE64,42% 5.882.843 hab.
23/03/2020              MG74,63% 15.797.859 hab.
23/03/2020              PE74,63% 7.132.607 hab.
23/03/2020              RJ54,77% 9.455.798 hab.
23/03/2020              SP53,04% 24.353.609 hab.
22/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
22/03/2020              Brasil65,30% 137.227.258 hab.
22/03/2020              CE64,42% 5.882.843 hab.
22/03/2020              MG74,63% 15.797.859 hab.
22/03/2020              PE74,63% 7.132.607 hab.
22/03/2020              RJ56,54% 9.761.989 hab.
22/03/2020              SP53,04% 24.353.609 hab.
21/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
21/03/2020              Brasil68,12% 143.161.591 hab.
21/03/2020              CE67,60% 6.173.530 hab.
21/03/2020              MG77,28% 16.359.763 hab.
21/03/2020              PE74,63% 7.132.607 hab.
21/03/2020              RJ56,54% 9.761.989 hab.
21/03/2020              SP54,51% 25.030.302 hab.
20/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
20/03/2020              Brasil69,97% 147.029.643 hab.
20/03/2020              CE67,60% 6.173.530 hab.
20/03/2020              MG77,28% 16.359.763 hab.
20/03/2020              PE74,63% 7.132.607 hab.
20/03/2020              RJ56,69% 9.787.527 hab.
20/03/2020              SP55,96% 25.695.460 hab.
19/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
19/03/2020              Brasil73,89% 155.286.568 hab.
19/03/2020              CE69,89% 6.382.465 hab.
19/03/2020              MG77,28% 16.359.763 hab.
19/03/2020              PE74,63% 7.132.607 hab.
19/03/2020              RJ57,04% 9.848.044 hab.
19/03/2020              SP63,94% 29.361.446 hab.
18/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
18/03/2020              Brasil76,07% 159.849.560 hab.
18/03/2020              CE69,89% 6.382.465 hab.
18/03/2020              MG82,65% 17.495.451 hab.
18/03/2020              PE82,78% 7.911.344 hab.
18/03/2020              RJ57,04% 9.848.044 hab.
18/03/2020              SP66,95% 30.740.628 hab.
17/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
17/03/2020              Brasil79,87% 167.838.600 hab.
17/03/2020              MG94,51% 20.007.521 hab.
17/03/2020              PE82,78% 7.911.344 hab.
17/03/2020              RJ57,04% 9.848.044 hab.
17/03/2020              SP71,72% 32.932.376 hab.
16/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
16/03/2020              Brasil79,88% 167.872.050 hab.
16/03/2020              MG94,51% 20.007.521 hab.
16/03/2020              PE82,78% 7.911.344 hab.
16/03/2020              RJ57,04% 9.848.044 hab.
16/03/2020              SP71,72% 32.932.376 hab.
15/03/2020              AM47,33% 1.961.834 hab.
15/03/2020              Brasil81,13% 170.488.480 hab.
15/03/2020              MG97,63% 20.667.151 hab.
15/03/2020              PE82,78% 7.911.344 hab.
15/03/2020              RJ57,04% 9.848.044 hab.
15/03/2020              SP72,59% 33.333.303 hab.
14/03/2020              Brasil83,81% 176.134.056 hab.
14/03/2020              MG97,63% 20.667.151 hab.
14/03/2020              PE82,78% 7.911.344 hab.
14/03/2020              RJ57,04% 9.848.044 hab.
14/03/2020              SP72,59% 33.333.303 hab.
13/03/2020              Brasil87,75% 184.414.539 hab.
13/03/2020              MG98,87% 20.930.561 hab.
13/03/2020              RJ60,02% 10.361.628 hab.
13/03/2020              SP73,01% 33.527.579 hab.
12/03/2020              Brasil88,46% 185.898.310 hab.
12/03/2020              MG98,87% 20.930.561 hab.
12/03/2020              RJ60,02% 10.361.628 hab.
12/03/2020              SP73,01% 33.527.579 hab.
11/03/2020              Brasil88,49% 185.965.022 hab.
11/03/2020              MG98,87% 20.930.561 hab.
11/03/2020              RJ60,02% 10.361.628 hab.
11/03/2020              SP73,01% 33.527.579 hab.
10/03/2020              Brasil88,49% 185.965.022 hab.
10/03/2020              MG98,87% 20.930.561 hab.
10/03/2020              RJ60,02% 10.361.628 hab.
10/03/2020              SP73,01% 33.527.579 hab.
09/03/2020              Brasil89,09% 187.222.200 hab.
09/03/2020              RJ60,02% 10.361.628 hab.
09/03/2020              SP73,01% 33.527.579 hab.
08/03/2020              Brasil90,59% 190.376.915 hab.
08/03/2020              RJ60,02% 10.361.628 hab.
08/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
07/03/2020              Brasil94,08% 197.710.690 hab.
07/03/2020              RJ98,93% 17.080.531 hab.
07/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
06/03/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
06/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
05/03/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
05/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
04/03/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
04/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
03/03/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
03/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
02/03/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
02/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
01/03/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
01/03/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
29/02/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
29/02/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
28/02/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
28/02/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.
27/02/2020              Brasil94,17% 197.895.102 hab.
27/02/2020              SP73,32% 33.667.026 hab.

fonte:
https://raw.githubusercontent.com/wcota/covid19br/master/cases-brazil-cities-time.csvCustos em Internações SUS
Links
 Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (uf)
 Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (mun)
 % do custo SUS, com UTI, por especialidade (uf)
 % do custo SUS, com UTI, por especialidade (mun.)
 Custo paciente dia SUS, por especialidade (uf)
 Custo paciente dia SUS, por especialidade (mun)
 Custo paciente dia SIH/SUS (uf)
 Custo paciente dia SIH/SUS (mun)
 Custo médio de internações SUS, por especialidade (uf)
 Custo médio de intern. SUS, por especialidade (mun)
 % do custo SUS, com UTI, por especialidade(hosp.)
 Custo médio da diária em UTI, por especialidade (hosp.)
 Custo paciente dia SUS, por especialidade (hosp.)
 Custo paciente dia SIH/SUS (hosp.)
 Custo médio de intern. SUS, por especialidade (hosp.)
 Custo médio de internações SUS (uf)
 Custo médio de internações SUS (mun)
 Custo médio de internações SUS (hosp.)
 As OPM que mais custaram ao SIH/SUS (uf)
 Custo médio anual de internações SUS (hosp.)
 Custo médio anual de internações SUS (mun)
 Custo médio anual de internações SUS (uf)
 Hospitais c/ leitos SUS que não faturaram AIH no SIH/SUS (uf)
 % de aumento mensal dos custos das internações SUS (uf)
 % de aumento mensal dos custos das internações SUS (mun)
 % de aumento mensal dos custos das internações SUS (hosp.)
 % de aumento anual das internações SUS (hosp.)
 Custo paciente dia SIH/SUS, por uf, no mês
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.)
 Custo por habitante dia SIH/SUS, por uf, no mês
 Relatório de indícios de desvios de próteses vasculares nos 6 Hosp. Federais do Rio.
 Relatório de indícios de desvios de próteses mamárias nos 6 Hosp. Federais do Rio.
 Relatório de indícios de desvios de marcapassos nos 6 Hosp. Federais do Rio.
 Os Hospitais que mais faturaram com alta precoce de AVC no SIH/SUS (uf)
 Custo médio das internações SIH/SUS, por uf, no mês
 Custo por habitante dia SIH/SUS, por município, no mês
 Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, por uf, no mês
 Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, porCapital, no mês
 Custo por habitante dia SIH/SUS, por Capital, no mês
 Os Hospitais com maior faturamento mensal no SIH/SUS em cada UF
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (uf)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (mun)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (hosp)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (mun)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (uf)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (mun)
 Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (hosp)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun)
 Os Hospitais com maior faturamento anual no SIH/SUS em cada UF
 Os Hospitais com maior faturamento anual por intern. no SIH/SUS em cada UF
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (mun)
 Os Hospitais com os maiores custos paciente-dia em cada especialidade no SIH/SUS (uf)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (uf)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (uf)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (mun)
 Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (mun)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.)
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf)
 Histórico dos ranques dos Hospitais que faturaram STENTs no SIH/SUS (hosp)
 Histórico dos ranques de custo habitante-dia SIH/SUS (mun)
 Os Municípios que tiveram mais STENTs pagos pelo SIH/SUS
 

     Custos das internações SUS é o quanto as AIH, apresentadas e faturadas pelos hospitais, junto ao SIH/SUS, geraram de valor. Na visão do gestor hospitalar, que é quem recebe o valor pago por cada AIH, na verdade o que há é faturamento hospitalar, mas, na visão de quem paga, gestores municipais, estaduais ou federal, é custo SUS com internações. Vale lembrar que uma internação hospitalar de um único paciente tem o custo de todas as AIH geradas para aquele paciente, pois, para cada mês, ou fração de mês, que a mesma internação perdura, é gerada uma nova AIH referente ao mesmo paciente, ou seja, com o mesmo número de AIH, que, então, é apresentada ao SIH/SUS para cobrança.

Mortalidade em Internações SUS
Links
 Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (uf)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (mun)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (uf)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (mun)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (hosp.)
 Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (hosp.)
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES (hosp)
 Taxa de mortalidade anual em intern. SUS, por especialidade (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS (hosp.)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (hosp.)
 Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf)
 Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun)
 Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp)
 Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Clínica Cirúrgica no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Clínica Médica no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Obstetrícia no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Cuidados prolongados (crônicos) no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Pneumologia sanitária no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Pediatria no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em Saúde mental no SIH/SUS (uf)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf)
 Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS
 Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS
 Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS
 Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS
 Qtd de infectados pelo COVID-19 por cada 10 Milhões de habitantes
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 para mais de 100 casos registrados
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 100 mil hab.(país)
 Ranques dos países com as maiores taxas de mortalidade pelo COVID-19
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 10.000 Km² (país)
 COVID-19: Registros de mortes x casos (país)
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por UF
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por Capital
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada UF
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada Capital
 COVID-19 Brasil: Ranques dos municípios com as maiores taxas de mortalidade
 COVID-19: Qtd de mortes por semana em cada país.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab., em cada Capital.
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI SUS adulto, por cada 100 infectados, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI adulto SUS e não-SUS por cada 10 mil hab. (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes diárias por cada 100 leitos de UTI adulto (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana (mun)
 COVID-19 Brasil: Ranque dos municípios com maior qtd de mortes por 100K hab.
 COVID-19 Ranque dos países com maior qtd de mortes por milhão de hab.
 COVID-19 Brasil: Qtd de casos e mortes (mun.)
 COVID-19 Brasil: Qtd leitos de UTI adulto (CNES) p/ cada 10k hab (mun.)
 COVID-19 : PROTOCOLO OPÇÃO MÉDICA,TRATAMENTO POR FASES
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)

Ocupação de Leitos em Internações SUS
Links
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS, por mun.
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS, por uf
 Taxa de ocupação em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em internações SUS (mun.)
 Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp.)
 % de aumento mensal das internações SUS (uf)
 % de aumento mensal das internações SUS (mun)
 % de aumento mensal das internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação anual das internações SUS (hosp.)
 Taxa de ocupação anual em internações SUS (mun.)
 Taxa de ocupação anual em internações SUS (uf)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (uf)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.)
 Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.)
 % aumento, relativo a 2009, da taxa de ocupação anual em internações SUS (hosp)
 Painel de ocupação de leitos CNES (hosp)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (hosp)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediatria (hosp)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (mun)
 Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (uf)

Permanência hospitalar em Internações SUS
Links
 % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf)
 % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun)
 Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (uf)
 Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (mun)
 Média de permanência em internações SUS, por especialidade (hosp.)
 % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.)
 Média de permanência em UTI, por especialidade (uf)
 Média de permanência em UTI, por especialidade (mun)
 Média de permanência em UTI, por especialidade (hosp.)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da média de permanência em UTI (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da média de permanência em UTI (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2009, da média de permanência em UTI (hosp)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun)
 Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp)
 Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995

Não-Munícipes em Internações SUS
Links
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
 Municípios de destino dos munícipes, internados de Urg./Emerg., em outros municípios (mun)
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS (uf)
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS (mun)
 % de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS(hosp)
 Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por UF
 Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Capital
 As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Município
 As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Hospital
 As menores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Hospital
 Viagens intermunicipais mais utilizadas pelos pacientes SUS não-munícipes
 

     O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) possui uma rede de hospitais conveniados, contratados ou próprios que está presente em todas as unidades da federação. Inúmeras são as internações de pacientes que não residem na mesma cidade onde se localiza o hospital em que precisou ser tratado. Esses pacientes são os não-munícipes. Aqui é possível avaliar o quanto cada UF, município ou hospital importa ou exporta de não-munícipes, e o quanto de distância esses não-munícipes percorreram.

Urgência/Emergência em Internações SUS
Links
 Internações SUS, de Urg./Emerg., de não-munícipes, finalizadas e pagas (hosp)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
 Internações SUS, de Urg./Emerg., de não-munícipes, finalizadas e pagas (mun)
 Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (mun)
 Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun)
 Municípios de destino dos munícipes, internados de Urg./Emerg., em outros municípios (mun)
 Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf)

Natureza Jurídica Hospitalar em Internações SUS
Links
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun)
 Qtd média mensal de leitos CNES por natureza jurídica hospitalar (mun)
 Qtd média mensal de leitos CNES UTI por natureza jurídica hospitalar (mun)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun)
 Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos não-SUS, por nat. jur. hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos UTI não-SUS por nat. jur. hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos SUS por nat. jur. hospitalar (mun)
 % de aumento anual, relativo a 2013, da qtd de leitos UTI SUS por nat. jur. hospitalar (mun)
 Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun)
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf)
 

     Cada hospital cadastrado no CNES declara obrigatoriamente sua Natureza Jurídica Hospitalar que, atualmente são 90 possíveis. Dentre essas noventa que existem, encontramos 36 naturezas jurídicas que faturam AIH junto ao SIH/SUS. As dez que mais internam pelo SUS, em ordem descendente de qtd de internações faturadas,  são: ASSOCIAÇÃO PRIVADA, ÓRGÃO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ÓRGÃO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, MUNICÍPIO, FUNDAÇÃO PRIVADA, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, FUNDAÇÃO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, AUTARQUIA FEDERAL, FUNDO PUBLICO e FUNDAÇÃO MUNICIPAL.

Faixa Etária ANS em Internações SUS
Links
 % de aumento, relativo a 2009, da quantidade média mensal de internações SUS faturadas, por faixa etária (uf)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (uf)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (uf)
 % das internações SUS por faixa etária (uf)
 % do custo com internações SUS por faixa etária (mun)
 % das internações SUS por faixa etária (mun)
 Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF)
 % de aumento, relativo a 2009, do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (mun)
 % de aumento, relativo a 2009, da quantidade média mensal de internações SUS faturadas, por faixa etária (mun)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.)
 

     Para a geração dos gráficos e tabelas utilizamos dois tipos de faixas etárias : 1) Para análise das internações que tratam das enfermidades do tipo AVC, Diabetes, Transtornos mentais e outras: < 20 anos, 20 a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 a 79 anos e > 79 anos. 2) Para possibilitar comparação entre internações SUS e internações reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): < 19 anos, 19 a 23 anos, 24 a 28 anos, 29 a 33 anos, 34 a 38 anos, 39 a 43 anos, 44 a 48 anos, 49 a 53 anos, 54 a 58 anos e > 58 anos. Pois a Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, determina, que o valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18).

Painéis Internações SUS
Links
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.)
 Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Hosp.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.)
 Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.)
 Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Hosp.)
 Painel AVC, Incidência,custo e mortalidade em intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel AVC, incidência, média perm. e custo, em intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel AVC, aum. anual da incidência em intern. SUS (UF x Mun.)
 Painel de ocupação de leitos CNES (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (hosp)
 Painel Oferta de leitos CNES (hosp)
 Painel Pacientes não-munícipes e de Urg./Emerg. (mun)
 Painel Internações de munícipes em outros municípios (mun)
 Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun)
 Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF)
 Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.)
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital
 As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf)

COVID-19 em Internações SUS
Links
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES (hosp)
 Qtd de infectados pelo COVID-19 por cada 10 Milhões de habitantes
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 para mais de 100 casos registrados
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 100 mil hab.(país)
 Ranques dos países com as maiores taxas de mortalidade pelo COVID-19
 Qtd de mortes causadas pelo COVID-19, p/ cada 10.000 Km² (país)
 COVID-19: Registros de mortes x casos (país)
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por UF
 Taxa de mortalidade pelo COVID-19 Brasil, por Capital
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada UF
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana em cada Capital
 COVID-19 Brasil: Municípios sem casos confirmados, por UF
 COVID-19 Brasil: % de municípios da UF, sem casos confirmados.
 COVID-19 Brasil: % da população da UF que vive em municípios sem casos confirmados.
 COVID-19 Brasil: Ranques dos municípios com as maiores taxas de mortalidade
 COVID-19: Qtd de mortes por semana em cada país.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por 100K hab., em cada Capital.
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI SUS adulto, por cada 100 infectados, em cada UF.
 COVID-19 Brasil: Qtd de leitos de UTI adulto SUS e não-SUS por cada 10 mil hab. (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes diárias por cada 100 leitos de UTI adulto (UF)
 COVID-19 Brasil: Qtd de mortes por semana (mun)
 COVID-19 Brasil: Ranque dos municípios com maior qtd de mortes por 100K hab.
 COVID-19 Ranque dos países com maior qtd de mortes por milhão de hab.
 COVID-19 Brasil: Qtd de casos e mortes (mun.)
 COVID-19 Brasil: Qtd leitos de UTI adulto (CNES) p/ cada 10k hab (mun.)
 COVID-19 : PROTOCOLO OPÇÃO MÉDICA,TRATAMENTO POR FASES
 Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Média mensal de internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf)
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES-COVID19 (hosp)
 Média mensal de internações SUS por infecção viral (mun)
 Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)
 Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun)
 Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun)